Microsoft Kin ONEYear: 2010Standard: CDMA 2000Factory Code: PB10ZU
Notes: ODM Sharp
TAC: n/a
Images: 8
Microsoft Kin ONEmYear: 2010Standard: CDMA 2000Factory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: n/a
Microsoft Kin TWOYear: 2010Standard: CDMA 2000Factory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: n/a
Microsoft Kin TWOmYear: 2010Standard: CDMA 2000Factory Code: PB20ZU
Notes: n/a
TAC: n/a

www.mobilecollectors.net - admin@mobilecollectors.net (c) 2013